โรงเรียนบ้านควน

หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 0-7658-2087

ข้อมูลบุคคลากร

นางสุจิตรา อธิกิจไพบูลย์ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายเกริกชัย สาศรีสุขครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกษศิรินทร์ ปัญญาดีครูธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวอรนุช ภูมิรักษ์นักการภารโรงกลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด