โรงเรียนบ้านควน

หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 0-7658-2087

12473721_638774862928223_8659243167833202148_o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330092-20170612-101902

 
นางสุจิตรา อธิกิจไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านควน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82140 โทร 076-434337 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านควน ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนบ้านควน ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 5 บ้านควน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ในที่สาธารณะประโยชน์ 13 ไร่เศษ ในการประชุมสภาตำบลหล่อยูง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถอนสภาพป่าช้าบนที่ดินแห่งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนและได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้ที่ดิน สาธารณแปลงที่ 3 ป่าช้าไทย-จีน เลขที่ พง 303 ลว.2537 ปัจจุบันที่ดิน มีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือ จดที่ดินของ นายตอก วังวิเศษทิศใต้ จดที่ดินของ นายสุนทร บุญเรืองทิศตะวันออก จดที่ดินสาธารณประโยชน์ (ถนนสายหล่อยูง –คลองเคียน)ทิศตะวันตก จดที่ดินของ นายตอก วังวิเศษผู้คิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนคือ นายสุวรรณ ผลแก้ว ศึกษาธิการอำเภอเมืองพังงา ในสมัยนั้นกับชาวบ้านบ้านควนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2520เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2520 เป็นสาขาของโรงเรียนวัดนากลางฯ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีครู 2 คน คือ นายบุญแก้ว สุทธิเกิด รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และ นายสุทธิโชค ปานชู โดยมีนายเชื่อม เพชรกาฬ ปลัดจังหวัดพังงา ทำพิธีเปิดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปี 2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศและแต่งตั้งให้ นายบุญแก้ว สุทธิเกิด ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ปี 2523 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน 360,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้อง จำนวน 1 หลัง และต่อมาได้รับงบประมาณอีก 30,000 บาท สร้างส้วมแบบ 401 ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลังปี 2527 ได้รับงบต่อเติมอาคารด้านทิศเหนือจากสภาตำบลกระโสม เป็นเงิน 12,903 บาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8.50 เมตร และได้รับงบประมาณจัดโครงการอาหารกลางวัน 8,000 บาทปี 2528 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 30 พิเศษ จำนวน 35,000 บาทปี 2531 นายปิ่น ชูจิต ครูใหญ่บ้านสามช่องย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านควนปี 2539 นายวันชัย ฉกาจวิทยาคม ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านควนปี 2540 ได้รับงบประมาณ 50,450 บาท เพื่อปรับปรุงให้โรงเรียนเป็นปัจจุบันเทคอนกรีตรอบอาคารเรียน ป.1 ก และซ่อมแซมส้วม พร้อมกับทาสีอาคารเรียนและส้วมปี 2542 ได้รับงบประมาณ 15,000 บาท นำมาปรับปรุงโรงเรียนให้ทันสมัยได้ปูกระเบื้องห้องสื่อและจัดทำป้ายโรงเรียน

ปี 2545 สปจ.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางพรรณราย จรุงการ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว สปอ.ตะกั่วทุ่ง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่บ้านควน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545

ปี 2548 นางสายฝน เจริญกุล ได้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ตามคำสั่ง205/2548

ปี 2549 นายเสถียร พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน

ปี 2554 นายปรีดา คหะวงษ์ ครูคศ.2 โรงเรียนเด็จพระปิยะ กาญจนบุรี ได้รับคำสั่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน 30 พฤษภาคม 2554

ปี 2556 นายปรีดา คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระมอพิสัย 17 กุมภาพันธ์ 2556

ปี 2556 นายบุญส่ง เขียวกล่ำ ครู คศ 3 โรงเรียนบ้านควน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ตั้งแต่ 19 กุมถาพันธ์ 2556

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านควน มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม นำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นและสวยงามแปลกตา ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ปลูกฝังแนวคิดจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน

2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและตามสมรรถนะที่หลักสูตรกำหนด

3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้

4. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

5. พัฒนาระบบ ICT อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา